+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Egzamin ósmoklasisty – wymagania egzaminacyjne

16 grudnia br. zostało podpisane rozporządzenie zawierające nowe wymagania egzaminacyjne. Zmiany obejmą m.in. maturzystów, dla których zniesiony zostanie obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwiona będzie zmiana deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Obydwa egzaminy – ósmoklasisty i maturalny – będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Oprócz zmian zapowiedzianych przez MEN w projekcie ministerialnym, w efekcie konsultacji wprowadzono  modyfikacje w wymaganiach egzaminacyjnych.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty m.in.

 • z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono “Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
 • z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 • z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

W przypadku egzaminu maturalnego m.in.

 • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

 • Czas trwania: 120 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 45 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych),

część 2.: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

 • Czas trwania: 100 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 25 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 55 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Do 23 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty  – załącznik nr 1

Źródła:
www.gov.pl
www.cke.gov.pl

batman mutlu son
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]