+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

KONKURS PLASTYCZNY „Moja bombka bożonarodzeniowa”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa  im. św. Stanisława Kostki  w Biesiadkach.

2. Cele konkursu:

 • zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;
 • promowanie twórczości dziecięcej;
 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

3. Tematyka konkursu

Temat pracy brzmi „Moja bombka bożonarodzeniowa”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – bombki bożonarodzeniowej.

4. Konkurs skierowany jest do:

 • dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego;
 • klas I- III ;
 • klas IV-VIII.

5. Oceny prac dokona  specjalnie powołane jury i organizatorzy konkursu.

6. Kryteria oceny obejmują: walory estetyczne, kreatywność, technikę, materiały użyte do wykonania pracy, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, trwałość konstrukcji.

7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego;
 • klasy I- III;
 • klasy IV-VIII.

8. Forma pracy:

 • indywidualna;
 • przestrzenna;
 • uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedną pracę;
 • technika prac: dowolne tworzywo i technika.

9. Zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje (zał.nr 1)

 • imię i nazwisko dziecka, klasa;
 • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i nieodpłatne przekazanie wykonanej pracy na cel charytatywny; 
 • akceptację regulaminu konkursu.

10. Prace należy dostarczać wychowawcy lub opiekunom świetlicy.

11. Termin dostarczania prac konkursowych mija 30.11.2021 r.

12. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

13. Przewidziane są dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.

14. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów, prezentację prac na stronie internetowej szkoły oraz nieodpłatne przekazanie pracy na cel charytatywny. Indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka    w konkursie, publikację pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora pozyskują  i archiwizują organizatorzy (zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

15. Podsumowanie końcowe:

 • dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika i jego rodziców/ opiekunów „Regulaminu konkursu”;
 • dostarczone prace nie będą zwracane autorom, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocji konkursu i celach charytatywnych.

Opiekunowie konkursu:

Paulina Strzesak

Barbara Hebda

Bogusława Hawryłko

Załącznik nr 1

  Imię i nazwisko uczestnika   
  Klasa/Oddział   
  Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i publiczną prezentację wykonanej pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz nieodpłatne przekazanie pracy na cel charytatywny. Akceptuję regulamin konkursu „Moja bombka bożonarodzeniowa”.  
  Miejscowość, data       Podpis rodzica / Prawnego opiekuna  
Comments are closed.