+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

MAŁOPOLSKIE TALENTY 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy w naszej szkole realizację projektu  „Małopolskie Talenty  – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Na podstawie wyników Testów Uzdolnień z kompetencji kluczowych w I i II etapie edukacyjnym  do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 18 uczniów (7 uczniów z I etapu edukacyjnego i 11 z II etapu edukacyjnego). Mają oni szansę rozwijać swoje uzdolnienia podczas zajęć z zakresu  kompetencji  społecznych   i uczenia się oraz kompetencji przedmiotowych z języka angielskiego.  Zajęcia odbywają się od 11 września w  formie stacjonarnej według ustalonego harmonogramu zamieszczonego poniżej.

P. Strzesak

Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]