+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Projekt: „Mobilność, działanie, rozwój”

W ramach projektu: „Mobilność, działanie, rozwój” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Biesiadkach odbędzie się 14 mobilności (dyrekcji i nauczycieli przedmiotów: języka angielskiego, niemieckiego, polskiego,  nauczania początkowego, edb, doradztwa zawodowego, muzyki, geografii, historii, religii i wychowania fizycznego) w celu podniesienia kompetencji językowych, metodycznych i komputerowych oraz interkulturowych w instytucjach szkolących na Malcie w Hiszpanii, Portugalii i Finlandii i Islandii.

Ucząc w szkole XXI wieku mamy świadomość szybko zmieniającej się rzeczywistości. Obserwujemy, że  głównym motorem i nośnikiem tych zmian jest intensywny rozwój technologii informatycznych, nieograniczone możliwości komunikowania się, migracje ludności związane z potrzebami zawodowymi, ale też kulturowymi, artystycznymi i poznawczymi. Niezbędnym warunkiem pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym każdego dobrze przygotowanego do swej roli społecznej młodego człowieka jest wykształcenie  i dobrze rozwinięte kompetencje kluczowe. Wśród kompetencji kluczowych w kontekście europejskim szczególne miejsce zajmują: umiejętność porozumiewania się w językach obcych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i komunikacyjnymi, umiejętność korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji, umiejętność współdziałania w zespołach zadaniowych, także o charakterze międzynarodowym, umiejętność organizowania własnej pracy i pracy swoich współpracowników oraz umiejętność rozwiązywania problemów.  Jako nauczyciele przygotowujemy najlepiej jak potrafimy naszych uczniów do realizowania tych celów. Powinniśmy sami pokazać im jak się odnaleźć w zmieniającej się coraz szybciej rzeczywistości, dlatego sami musimy  kształcić się za granicą, dyskutować na temat kształtu oświaty, wprowadzać nowe metody nauczania, własnym przykładem zachęcić do aktywności i innowacyjności. Chcemy, aby nasi absolwenci byli świadomymi i spełnionymi zawodowo i społecznie obywatelami naszego kraju i Unii Europejskiej. Chcemy,  aby mogli oni w dorosłym życiu kształtować rzeczywistość, w której będą żyć, dobrze radzić sobie na rynku pracy i pozytywnie wpływać na rozwój i przyszłość naszego kraju i Europy. W perspektywie kształcenia odpowiadającego nowoczesnym europejskim standardom edukacyjnym, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Biesiadkach opracowała Europejski Plan Rozwoju Szkoły na lata 2020-2025, wyznaczając następujące cele:

 • dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych metod edukacyjnych tj. metody aktywne, innowacje pedagogiczne, a zwłaszcza metody projektów zespołowych i projektów działania lokalnego,
 • przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub za granicą w środowisku międzynarodowym,   
 • rozwój europejskiej współpracy szkoły poprzez rozpoczęcie działań międzynarodowych szkoły, nawiązanie współpracy z europejskimi szkołami,

  W tym celu podejmiemy odejmiemy następujące działania:

 • podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
 • doskonalenie posługiwania się językami obcymi,
 • doskonalenie kompetencji z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • doskonalenie wiedzy i kompetencji metodyczno-dydaktycznych,
 • wprowadzenie elementów nauczania CLIL na przedmiotach: muzyka i geografia, 
 • innowacyjne działania edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i rodziców oraz różnych grup społeczno-zawodowych środowiska lokalnego naszej miejscowości,  
 • nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych szkół europejskich w celu zorganizowania wymiany międzyszkolnej oraz nawiązania współpracy międzynarodowej,
 • budowanie sieci europejskich kontaktów, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej, także lokalnych grup(koło gospodyń, OSP)
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole, umiejętności personalnych i społecznych,
 • organizację warsztatów z ciekawymi ludźmi działającymi w różnych obszarach,   
 • udział w targach edukacyjnych,
 • realizację projektów e- Twinning,
 • realizację projektu europejskiego Erasmus+ KA2,
 • promowanie europejskiej kultury i europejskich wartości w środowisku lokalnym, 
 • korzystanie z europejskich mediów,
 • organizowanie wystaw z różnych miejsc w Europie skierowanych do uczniów, rodziców i całego środowiska lokalnego. 

Dzięki projektowi szkoła zyska nowy wymiar europejski,  zaoferuje wysoki poziom kształcenia oraz będzie stawać się instytucją na skalę europejską, wychodzącą naprzeciw potrzebom uczniów i środowiska lokalnego w zakresie edukacji i kultury. Zapewnimy możliwie najlepsze warunki rozwoju i  realizacji marzeń edukacyjnych , a w przyszłości zawodowych uczniom naszej szkoły.

Barbara Legutko

Comments are closed.