+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Szkolny Konkurs Literacki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Cele konkursu: Rozwijanie kreatywności ucznia w odniesieniu do twórczości literackiej i plastycznej. Promocja czytelnictwa. Dzielenie się swoimi fascynacjami czytelniczymi. Pokazanie, że czytanie jest atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Zadanie konkursowe:

Napisanie opowiadania, baśni, legendy, wiersza itp. oraz zilustrowanie swojego dzieła.

Stworzona przez Was książka powinna zawierać okładkę z tytułem, nazwiskiem autora i ilustratora, miejscem i datą powstania. Książka może być napisana wierszem lub prozą i musi być pracą samodzielną tak w treści, jak i w rysunku.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka PSP w Biesiadkach.

2.W konkursie mogą brać udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biesiadkach.

3.Konkurs będzie przeprowadzony w kategoriach klas I- IV i VI- VIII

4.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

5.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy i dostarczenie jej do organizatora konkursu.

6.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę. Pracę należy złożyć u organizatora konkursu do 24 maja 2021 roku.

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca 2021 roku.

8. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na organizatora wszelkie autorskie prawa ( Dz. U. z2000r. Nr 80, poz. 904 -zwanej dalej jako Ust. o Pr. Aut.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:

  • wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej,
  • utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami,
  • publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
  1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

Komisja konkursu:

Organizator konkursu powołuje komisję konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem.

Komisja konkursu ustala kryteria oceny i tryb oceniania.

Komisja konkursu czuwa nad poprawnością przebiegu konkursu.

Kryteria oceny prac konkursowych:

  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • oryginalność tekstu,
  • poprawność gramatyczna i językowa,
  • ciekawe, pomysłowe ilustracje.

Przebieg konkursu:

W każdej kategorii zostaną wybrane trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.

Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.

Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za plagiat.

Organizator: M.Gawlik

Balıkesir escort
Comments are closed.