+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Konkurs “Woda środowiskiem życia”

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej
 ph. „Woda środowiskiem życia”

Cele konkursu:

 1. Wyrobienie u uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 2. Uświadomienie współzależności człowieka i środowiska.
 3. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych związanych z wodą jako składnikiem niezbędnym do życia na Ziemi i środowiskiem życia roślin i zwierząt.
 4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głównych rzek i jezior Polski oraz mórz i oceanów świata na mapie.
 5. Stworzenie możliwości wykazania się wiedzą dotyczącą charakterystycznych cech wody, a także roślin i zwierząt, dla których jest ona środowiskiem życia.
 6. Uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony zasobów wodnych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.
 2. Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do organizatorów poprzez wiadomość w dzienniku Librus, bądź w czasie lekcji online do 31 marca 2021r., a następnie przesyłają zgodę na udział w konkursie (Załącznik nr 1)
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie 21 kwietnia 2021r.
 5. Zadanie konkursowe polegało będzie na wypełnieniu przez uczestnika testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.
 6. Do oceny prac konkursowych powołana zostanie komisja, która wyłoni trzy osoby z największą ilością zdobytych punktów, będące zwycięzcami konkursu.
 7. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zagadnienia:

 1. Właściwości wody (stany skupienia, przemiany stanów)
 2. Krążenie wody w przyrodzie, opady i osady atmosferyczne
 3. Wody powierzchniowe – rodzaje
 4. Wody powierzchniowe w Polsce: rzeki, jeziora, bagna, Morze Bałtyckie
 5. Oceany i morza na świecie (podstawowe pojęcia: zatoka, cieśnina, morze przybrzeżne, wewnątrzkontynentalne)
 6. Organizmy żyjące w wodzie (ich przystosowania do warunków życia: rośliny wodne, zwierzęta wodne – występujące w wodach słodkich i słonych)
 7. Zależności pokarmowe w jeziorze i oceanie
 8. Źródła zanieczyszczenia wód

Literatura:

 1. Podręczniki do przyrody, biologii, geografii do szkoły podstawowej dopuszczone do użytku przez MEN.
 2. Mapa fizyczna Polski i świata.

Organizatorzy: Anna Nowak, Barbara Hebda

Załącznik nr 1

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………….

                                                                            (imię i nazwisko)   

w Szkolnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem „Woda środowiskiem życia”, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach.

 • Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego konkursu (zgodnie z RODO).
 •  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.
 • Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach, Biesiadki 58.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.

 …………………………………                            ……………………………………..       (miejscowość, data)                             ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Ağrı escort
Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]